Име на проектот:
„Изградба на потпорни ѕидови на локалниот пат Студенец-Двориште, општина Берово“

Партнери:
Општина Берово, Фармахем

Финансирани од:
SECO

Буџет на проектот во денари:
1.530.518,00 мкд

Реализиран (Да/Не): 
Да, реализиран.