Име на проектот:
„Инвестиционо-техничка документација за сообраќајни проекти за општините во состав на Источниот плански регион“

Партнери:
11 општини од ИПР

Финансирани од:
Министерство за локална самоуправа, Биро за регионален развој

Буџет на проектот во денари:
1.299.973,00 мкд

Реализиран (Да/Не): 
Да, реализиран.