Име на проектот:
„Изградба на локален пат од локален пат с. Врсаково – с. Судиќ до с. Д. Трогерци“
Мерка 321

Партнери:
Општина Штип

Финансирани од:
Агенција за финансиска за финасиска поддршка во земјоделието и руралниот развој и општина Штип

Буџет на проектот во денари:
30.760.939,45

Реализиран (Да/Не): 
Да