Име на проектот:
„Регулација на речно корито на Виничка река –Фаза I“

Партнери:
Општина Виница, општина Кочани

Финансирани од:
Министерство за локална самоуправа, Биро за регионален развој

Буџет на проектот во денари:
4.705.000,00

Реализиран (Да/Не): 
Да