Корисникот на зоната е ослободен од плаќање данок на добивка за период од 10 години, доколку во рок од две години, по годината на добивање на решението за започнување со работа под услови утврдени со закон, го започне вршењето на дејноста во зоната.
Корисниците на ТИРЗ кои вршат исплата на приходи кон странско правно лице во Република Македонија или во странство, должни се истовремено со исплатата на приходот да го задржат и да го уплатат данокот во висина од 10%, освен ако поинаку не е регулирано со Меѓународните договори за одбегнување на двојно оданочување.
Корисникот на зоната е ослободен од плаќање персонален данок на доход по основ на плати на вработени лица за период од 10 години, од започнувањето на вршење на дејност во зоната, односно од првиот месец во кој корисникот ќе изврши исплата на плата, без разлика на бројот на вработени лица.
Корисникот на зоната е ослободен од ДДВ за прометот на добра и услуги во ТИРЗ (освен прометот наменет за крајна потрошувачка) и за увозот на добра во ТИРЗ (под услов добрата да не се наменети за крајна потрошувачка).