Во Источниот плански регион се лоцирани две хидро-електрични централи – Калиманци и Зрновци. Со изградба на хидро системот Злетовица создадени се услови за производство на електрична енергија преку планираните мали ХЕЦ на системот Злетовица, реката Брегалница и нејзините притоки: Оризарска, Зрновска и Кочанска река. Покрај ова идентификувани се неколку локации за изградба на мали хидроцентрали.


Енергетска инфраструктура во Источен плански регион


Извор: Државен завод за статистика


Извор: Државен завод за статистика

Значајна улога во обезбедувањето на електрична и топлинска енергија во Источниот плански регион можат да имаат и обновливите извори на енергија. Покрај хидроенергијата, тука можат да се вбројат соларната енергија, геотермалната енергија, биомасата и ветерната енергија. Поради природните предуслови, реионот има можност за користење на соларната енергија, ветерот и биомасата. Геотермалната енергија може да биде од исклучително значење за развивање на земјоделството во Источниот плански регион.


Извор: Хидроцентрални во Источниот регион

Во Кочанскиот регион пак постои можност за користење на геотермалната енергија за затоплување во зимскиот период и за загревање на раноградинарските земјоделски посеви под пластеници. Покрај економските ефекти, користењето на обновливите извори на енергија позитивно влијание и врз заштитата на животната околина во регионите.