Општина Чешиново-Облешево е рурална општина која се наоѓа во најнискиот дел на кочанската котлина, помегу Осоговските планини и Плачковица. Го зафаќа просторот во средното сливно подрачје на реката Брегалница. Таа се карактеризира со висок степен на стопанска развиеност и има основа за перспективен економски развој. На нејзината територија се лоцирани и стопанисуваат повеќе индустриски и преработувачки капацитети од различни стопански дејности. Општината располага со земјиште со најквалитетни алувијални почви кои се протегаат долж текот на реките Брегалница, Масалница, Кочанска и Злетовска Река. Општина Чешиново – Облешево на северо-запад граничи со општина Пробиштип, на источниот и североисточниот дел со општина Кочани, на југо-источенниот дел со општина Зрновци, а на југо-запад со општина Карбинци.

Преку главната сообраќајница Штип-Кочани-Делчево, општината се поврзува со Р. Бугарија. Општината ги опфаќа:

Индустриска зона Облешево
Се наоѓа непосредно покрај магистралниот пат М5 на влезот во с.Облешево, кој Р.Македонија ја поврзува со Р.Бугарија, со површина од 8 ha. Индустриската зона е Г2 (лесна незагадувачка индустрија).

Индустриска зона во Чешиново
Се наоѓа непосредно покрај магистралниот пат М5 на влезот во с.Чешиново, со површина од 16,35 ha. Индустриската зона е Г2 (лесна незагадувачка индустрија). Повеќето индустриски капацитети се за преработка на житни култури (фабрики за ориз, фабрики за брашно, фабрика за конзервирање, текстилна индустрија и сл.).

Населба „Баби”
Населбата Баби се наоѓа на одалеченост од околу 5 km од централното градско подрачје, на Регионалниот пат Р-601. Согласно ДУП, дефинирани се четири слободни локации. Електроенергетско напојување, патна, водоводна и канализациона инфраструктура се пристапни на околу 50 метри од локациите.

Локација за инвестирање м.в. “Св. Атанас”, н.м. Спанчево
Се наоѓа на површина од 25,50 ha во с.Спанчево. Од општинскиот центар Облешево е одалечен 4 km. Постои пристапен пат до оваа локација, на 1,5 km е одалечен од регионалниот пат R2342. Во оваа локација е предвиден стопански комплекс со намена Г2 – лесна и незагадувачка индустрија и Е2 комунална супраструктура.

Локација за инвестирање м.в. Кривулица, н.м. Облешево со површина од 1,2 ha.