Водостопанска инфраструктура

29 03, 2019

Наводнување

2019-03-29T22:31:47+01:0029 март, 2019||

Следниве системи за наводнување со лоцирани во Источниот плански регион: 1. Подрачје Горна Брегалница, реки Брегалница, Ратевска, подземни води, опфаќа површина од 1.334 ha и располага со количина на вода [...]

29 03, 2019

Отпадни води

2019-03-29T22:31:28+01:0029 март, 2019||

Отпадните комунални води се одведуваат преку системите за одведување на отпадни води кои се со вкупна должина од 250 km. Колекторската и градска мрежа претежно е лоцирана во урбаните центри [...]

29 03, 2019

Водоснабдување

2019-03-29T22:31:08+01:0029 март, 2019||

Водостопанска инфраструктура Снабдувањето со вода за пиење во Источниот плански регион се врши преку користење на вода од извори, подземни води, површински води или некоја на овие ресурси. Подземни води [...]

Go to Top