На 29-ти септември, 2016 година, во Хотел „Изгрев”- Штип, се оддржа Работилница во рамки на проектот „Изработка на студија за определување на статусот на пасиштата на територијата на Источен плански регион“.

Студијата треба да се содржи соодветни податоци и информации кои треба да му помогнат на Источниот плански регион и соодветните институции на национално ниво во идното планирање на развојот на сточарството во регионот и подобрување на регионалниот и локалниот одржлив развој за кој покрај економската и социјалната компонента треба да биде задоволена и компонентата за зачувување на природата и особено, биодиверзитетот преку дефинирање на начините на негово одржливо користење.

За таа цел работилницата е од големо значење за добивање на квалитетна студија на база на која во иднина ќе се заснова развојот на сточарството во Источниот плански регион.

На настанот присуствуваа претставници од: МСП, претприемачи, општини, здруженија на граѓани (земјоделци, фармери, пчелари, сточари), Министерство за земјоделие (подрачни единици), колекционери на пасишта, Шумска полиција, Факултет за земјоделски науки, АФПРЗЗ, невработени лица, занаетчии, трговци, членови на кластери и мрежи и потенцијални странски и домашни инвеститори.

Настанот со поздравна порака го отвори Г-ѓа Драгица Здравева, Директор на Центарот за Развој на Источен плански регион.

Теми на настанот беа:

– Вовед во проектот
– GIS компонента на проектот и
– Анализа на постојната состојба на пасиштата и нивно користењe.

По завршувањето на сите излагања, се оддржаа B2G средби помеѓу заинтересираните претставници од приватниот сектор и претставникот од фирмата О3, и професорите од Факултет за земјоделски науки и храна, УКИМ и Градежен факултет, УКИМ во врска со студијата за определување на статусот на пасиштата на територијата на Источен плански регион“.

Настанот имаше интерактивен карактер од коj се согледа заинтересираноста на бизнис заедницата од ваков тип на настани.
Овој настан се спроведува во рамки на Програмата за зачувување на Природата во Македонија.