На ден 3-ти ноември (петок) во х.Амор во Кочани се реализира работилница во рамки на проектот „Зголемување на атрактивноста, инклузивноста и релевантноста на стручното образование и обука и образованието на возрасни“. Целта е зајакнување на капацитетите на вработените во општинските администрации во областите на: стручното образование, образованието за возрасни, пазарот на труд и вработливоста на младите во реалниот сектор.

Проектот „Зголемување на атрактивноста, инклузивноста и релевантноста на стручното образование и обука и образованието на возрасни“ е финансиран од  ИПА фондовите на ЕУ.

Во рамки на проектот е изготвена Анализа на потребите за обука на вработените во администрацијата во ЕЛС во делот на стручното образование и обука и образованието на возрасни.

Оваа анализа е основа за подготвениот детален Водич за организација на обуките кои се спровеле на ниво на сите плански региони и се реализираа преку 10 модули, од кои опфатени се околу 200 вработени од ЕЛС и од регионите задолжени за прашања од областа на образованието, вклучително и средното стручно образование и обука и образованието за возрасни.