Информација за одржување на Јавна расправа по Студија  за оцена на влијаниe врз животната средина за проектот: “Воспоствување на систем за интегрирано управување со отпад во Источен и Североисточен регион“

– кликнете тука за да го преземете документот –