Источен плански регион

29 03, 2019

Животна средина

2019-03-29T22:21:36+01:0029 март, 2019||

Состојба со квалитетот на животната средина во Источниот плански регион е сличен, како и во другите региони во Република Македонија. Цврст отпад Управувањето со цврстиот отпад во Источниот плански регион [...]

29 03, 2019

Земјоделие

2019-03-29T22:21:11+01:0029 март, 2019||

Источниот плански регион ги опфаќа териториите на рамнините во Кочанско и Штипско и околните општини, како и планинските реони на Малеш и Пијанец. Вкупно во регионот има 177.633 ха земјоделско [...]

29 03, 2019

Социјален развој

2019-03-29T22:20:47+01:0029 март, 2019||

Состојбата во поглед на покриеноста на населението со здравствено осигурување во Источниот плански регион е околу 99%. Достапноста на здравствените услуги од примарната и секундарната здравствена заштита е на просечно [...]

29 03, 2019

Пазар на работна сила

2019-03-29T22:20:22+01:0029 март, 2019||

Податоците за стапката на активното население, вработеноста и невработеноста се поповолни од националниот просек. Продуктивноста на трудот мерена како БДП по вработен за час работа (2.184 часа годишно) покажува дека [...]

29 03, 2019

Производство и нови вработувања

2019-03-29T22:19:54+01:0029 март, 2019||

Бруто додадената вредност во Источниот плански регион во 2012 година изнесуваше 395,335 милиони денари. Структурата на бруто додадената вредност според дејности е прикажана на следната табела. Во однос на структурата [...]

29 03, 2019

Економски карактеристики

2019-03-29T22:19:31+01:0029 март, 2019||

Источниот плански регион е економски релативно добро развиен, гледано во однос на другите плански региони во Р. Македонија. Учеството на Источниот плански регион во Бруто домашниот производ на Република Македонија [...]

29 03, 2019

Источен плански регион

2019-03-29T22:17:30+01:0029 март, 2019||

Источниот плански регион е претежно планински регион и го опфаќа крајниот исток на Република Македонија. Се простира по течението на реката Брегалница, односно се протега низ Штипската, Малешевско-Пијанечката Котлина и [...]

Go to Top