Водич за инвестирање во ИПР | Инвеститори

Добивка на инвеститори

Државни празници во Република Македонија2019-03-27T09:00:15+01:00

Закон за работни односи2019-03-27T08:59:46+01:00

За работни односи меѓу работодавачи кои имаат седиште или престојувалиште во Република Македонија и кај нив вработените работници, кога работата постојано се врши на територијата на Република Македонија, како и во случаите кога работодавачот привремено ќе го упати работникот на работа во странство обврските и правната рамка ја дава Законот за работни односи (“Службен весник” на РМ, бр. 16/2010). Овој закон се применува, исто така, за работните односи меѓу странските работодавачи и кај нив вработените работници, коишто се воспоставуваат врз основа на договорот за вработување заради вршење на работа на територијата на Република Македонија.

Во Република Македонија важи забрана на дискриминација и работодавачот не смее кандидатот за вработување да го става во нееднаква положба заради расата, бојата на кожата, полот, возраста, здравствената состојба, односно инвалидност, религиозното, политичко или друго убедување, членување во синдикатите, националното или социјалното потекло, статус на семејството, имотната состојба, половата насоченост или заради други лични околности. На жените и мажите мораат да им бидат обезбедени еднакви можности и еднаков третман при вработувањето, напредувањето во работата, оспособувањето, образованието, преквалификацијата, платите, наградувањето, отсуството од работа, условите за работа, работното време и откажувањето на договорот за вработување. Договорите за вработување можат да бидат на неопределено и определено време или за вршење сезонска работа.

Договор за вработување може да склучи лице кое наполнило 15 години возраст и има општа здравствена способност.
Во Република Македонија полното работно време (Член 116) не смее да биде подолго од 40 часа неделно, а работната недела по правило трае пет работни дена. За работни места кај кои постојат поголеми опасности од повреди или здравствени оштетувања, полното работно време да трае помалку од 36 часа неделно.

Платата на работникот (Член 107) за работа со полно работно време не може да биде пониска од најниската плата утврдена според закон и колективен договор. Работодавачот е должен (Член 108)
за еднаква работа со еднакви барања на работното место да исплаќа еднаква плата на работниците без оглед на полот. Платата се исплатува за периоди кои не смеат да бидат подолги од еден месец и се исплаќа најдоцна 15 дена по изминувањето на исплатниот период.

Макроекономија2019-03-27T08:59:21+01:00

Макроиндикатори за 2014 година (по месеци)

Цели на Владата на Република Сееверна Македонија2019-05-23T21:51:06+01:00

Врвен приоритет на Владата на Република Македонија е економскиот напредок на земјата. Министерството за надворешни работи и нејзините дипломатски претставништва, преку економска дипломатија, во секојдневното работење се фокусираат на:

 • претставување на Република Македонија како привлечна дестинација за странски инвестиции преку промоција на предностите на водење бизнис
 • активности за поттикнувањето на извозот на македонски производи со што се зајакнува позицијата на земјата како доверлив бизнис-партнер и дестинација.
 • активности за промовирање на Република Македонија како атрактивна туристичка дестинација и за зголемување на бројот на туристите што ја посетуваат земјата.

Во земјата работат голем број реномирани странски фирми, како што се: Johnson Controls, Johnson Mattey, Kromberg & Schubert, Kemet Corporation, Van Hool, Dräxlmaier.
Компаративните предности што ги нуди Република Македонија:
-Економична квалификувана работна сила;
-Пријателски настроена Влада кон странски инвестиции;
-Ниски трошоци за водење бизнис;
-Едношалтерски систем;
-Даночни поволности и субвенции;
-Добра инфраструктура
го прават опкружувањето поволно за основање и водење бизнис.

Даночни поволности за инвестирање во Технолошко Индустриските Развојни Зони (ТИРЗ)

Даночни ослободувања и олеснувања2019-03-27T09:01:13+01:00

Корисникот на зоната е ослободен од плаќање данок на добивка за период од 10 години, доколку во рок од две години, по годината на добивање на решението за започнување со работа под услови утврдени со закон, го започне вршењето на дејноста во зоната.
Корисниците на ТИРЗ кои вршат исплата на приходи кон странско правно лице во Република Македонија или во странство, должни се истовремено со исплатата на приходот да го задржат и да го уплатат данокот во висина од 10%, освен ако поинаку не е регулирано со Меѓународните договори за одбегнување на двојно оданочување.
Корисникот на зоната е ослободен од плаќање персонален данок на доход по основ на плати на вработени лица за период од 10 години, од започнувањето на вршење на дејност во зоната, односно од првиот месец во кој корисникот ќе изврши исплата на плата, без разлика на бројот на вработени лица.
Корисникот на зоната е ослободен од ДДВ за прометот на добра и услуги во ТИРЗ (освен прометот наменет за крајна потрошувачка) и за увозот на добра во ТИРЗ (под услов добрата да не се наменети за крајна потрошувачка).

Рок и потребна документација2019-03-27T09:02:01+01:00

Услови за користење на даночните поволности2019-03-27T09:01:34+01:00

Овие поволности ги добиваат корисници на зоните кои вршат нова дејност како:

 • производна дејност;
 • дејност од областа на информатичката технологија (изработка на софтвери, склопување хардвер, дигитални записи, компјутерски чипови и сл.);
 • научно истражувачка дејност и производство засновано на нови технологии со високи еколошки стандарди;
 • услуги кои се директно поврзани со увоз на добра кои се внесуваат во зоната (под услов добрата да не се наменети за крајна потрошувачка).

Услови за користење на даночните поволности се и:

 • Корисникот на зоната да нема ненамирени пристигнати даночни или царински обврски;
 • Против Корисникот на зоната да не е отворена стечајна постапка;
 • Корисникот на зоната да поднесе Барање за остварување на даночни ослободувања и олеснувања (по сите основи) до Управата за јавни приходи (www.ujp.gov.mk) преку Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони (www.fez.gov.mk).

Трошоци за водење бизнис во Македонија

Регистрирање на компанија во Македонија2019-03-27T09:03:31+01:00

Регистрацијата на трговски друштва во Република Македонија ја регулира Законот за Трговски Друштва кој е во функција од 2004 година, а Централниот Регистар на Македонија е овластената институција за регистрирање на компаниите. Овој закон е примарниот закон за регулирање на деловната активност во Македонија. Ги дефинира видовите на компании, процедурите и регулативите за нивно основање и започнување со работа. Сите странски инвеститори ги добиваат истите права и привилегии како и Македонските државјани, така да странските инвеститори имаат право да основаат и да вршат активности во некој од дефинираните типови компании според Македонското Законодавство. Странските инвеститори немаат обврска да се стекнат со некоја специјална дозвола од државните институции, освен оние дозволи кои се бараат со самиот закон.
Според Законот за Трговски Друштва, компаниите се формираат како посебни правни лица кои функционираат независно од нивните основачи, акционери и менаџери. Зависно од видот на трговското друштво, компаниите имаат сопствени права, обврски, назив и регистрирани седишта. Законот прави дистинкција помеѓу 5 видови на компании:

 • Јавно трговско друштво (ЈТД)
 • Командитно друштво (КД)
 • Друштво со ограниччена одговорност (ДОО/ДООЕЛ)
 • Акционерско Друштво (АД)
 • Командитно Друштво со Акции (КДА)

Република Македонија има воведено едношалтерски систем кој им овозможува на инвеситорите да ги регистрираат своите компании во период 4 часа по поднесување на апликацијата (во пракса процесот може да потрае и до 1-2 работни дена). Инвеститорот може да регистрира компанија со едноставно одење до еден од шалтерите, собирање на сите потребни информации од истиот со обраќање на само еден вработен во институцијата. Ова значително ги намалува административните бариери и почетните трошоци.

Процедури за регистрирање на различни видови компании во Македонија

Постапка за упис на Акционерско Друштво во трговскиот регистар2019-03-27T09:04:37+01:00

Акционерското друштво – е трговско друштво во кое акционерите учествуваат со влогови во основната главнина, којашто е поделена на акции. Акционерите не одговараат за обврските на акционерското друштво.
• Најмалиот номинален износ на основната главнина, кога друштвото се основа симултано, без јавен повик за запишување акции изнесува 25.000 ЕВРА во денарска противвредност, според средниот курс на Народната банка на Република Македонија, објавен на денот пред усвојувањето на статутот, односно на денот пред донесувањето на одлуката за промена на основната главнина, а кога друштвото се основа сукцесивно, преку јавен по-вик за запишување акции, тој изнесува најмалку 50.000 ЕВРА во денарска противвредност.
• Номиналниот износ на акцијата не може да биде помал од 1 ЕВРО, според средниот курс на таа валута, објавен од Народната банка на Република Македонија, ден пред усвојувањето на статутот, односно на денот пред донесувањето на одлуката за промена на основната главнина.

Основањето на друштвото се запишува во трговскиот регистар.

Опис на постапка

1. Пријавата за упис до Централниот регистар на Република Македонија ја поднесува органот на управување, односно овластен член на органот на управување, освен ако со ЗТД поинаку не е определено. Уписот во трговскиот регистар се врши во писмена форма или во електронска форма .

2. Овластеното лице е должно во рок од 15 дена од денот на стекнувањето на условите за поднесување пријава за упис во трговскиот регистар да поднесе пријава за упис. За пропустите и за штетните последици од ненавремено поднесување на пријавата, овластените лица им одговараат на основачите лично неограничено и солидарно со сиот свој имот.

3. Во трговскиот регистар се запишуваат:
• фирмата и седиштето на друштвото;
• предметот на работење на друштвото;
• износот на основната главнина и бројот на издадените акции;
• вкупниот број на уплатени акции;
• името и презимето, ЕМБГ, бројот на пасошот, односно бројот на личната карта, ако основачот е странско физичко лице или на друга исправа за утврдување на идентитетот важечка во неговата земја и неговото државјанство, како и местото на живеење, односно фирмата, седиштето, ЕМБС, ако е основач правно лице;
• името и презимето на сите членови на органот на управување, односно на надзорниот одбор и нивниот ЕМБГ, бројот на пасошот, односно бројот на личната карта за странско физичко лице или на друга исправа за утврдување на идентитетот важечка во неговата земја и неговото државјанство, како и местото на живеење, односно фирмата, седиштето и ЕМБС, ако член на овие органи е правно лице;
• времето на траење на друштвото, ако друштвото е основано на определено време и
• овластувањата за застапување на членовите на органот на управување и на други лица овластени за застапувањето на друштвото.

4. Секоја промена на податоците се запишува во трговскиот регистар.

5. Кон пријавата се приложуваar и останатите документи потребни за остварување на постапката.

6. Основачите на друштвото одговараат за веродостојноста, вистинитоста и точноста на податоците содржани во пријавата и за прилозите што со овој закон е определено дека се приложуваат кон пријавата за упис на основањето на друштвото во трговскиот регистар.
Обрасците за упис во треговскиот регистар, заинтересираните можат без надомест да подигнат од сите Регионални и Регистрациони канцеларии на Централниот регистар или да ги преземете по електронски пат .

Вкупните трошоци за целокупниот процес на регистрација се одредени со Тарифата на ЦРМ.

Преку системот за електронска регистрација во Трговскиот регистар и регистарот на други правни лица можете да ги направите сите уписи на основање, промена и бришење на субјекти на упис. Целата постапка можете да ја направите преку интернет (online), без потреба од доаѓање во канцелариите на Централнот регистар. Поднесувањето на пријавите за упис во регистарот преку интернет можете да ги направите 24 часа на ден. Секоја промена на податоците, како и пристапувањето на содружник во друштвото, односно истапувањето на содружник од друштвото, се запишуваат во трговскиот регистар.
Обрасците за упис во трговскиот регистар, заинтересираните можат без надомест да подигнат од сите Регионални и Регистрациони канцеларии на Централниот регистар или да ги преземете по електронски пат .

Постапка за упис на ДОО/ДООЕЛ во трговски регистар2019-03-27T09:04:08+01:00

Друштво со ограничена одговорност е трговско друштво во кое едно или повеќе физички и правни лица учествуваат со по еден влог во однапред договорената основна главнина на друштвото. Влоговите на содружниците можат да бидат со различна големина. Содружниците не одговараат за обврските на друштвото.

Основната главнина на друштвото се состои од збирот на влоговите на содружниците.
• Основната главнина не може да биде помала од 5.000 ЕВРА во денарска противвредност, според средниот курс на таа валута којшто е објавен од Народната банка на Република
Македонија на денот на уплатата, освен ако основачите не се договориле тоа да биде денот на потпишувањето на договорот за друштвото, односно на изјавата за основање на друштвото. • Износот на основната главнина мора да биде изразен со цел број којшто е делив со бројот 100.

Основањето на друштвото се запишува во трговскиот регистар. Влогот на содружникот може да биде паричен и непаричен.
• Пред поднесувањето на пријавата за упис на основањето на друштвото во трговскиот регистар, содружникот мора да уплати најмалку една третина од запишаниот паричен влог. Пред поднесувањето пријава за упис, износот на уплатите во пари не може да биде помал од 2.500 ЕВРА во денарска противвредност.
• Непаричните влогови во целост се внесуваат пред поднесувањето на пријавата за упис на основањето на друштвото. Ако вредноста на внесениот непаричен влог во времето на поднесувањето на пријавата за упис на основањето на друштвото не го достигне износот на преземениот влог, содружникот мора да ја доплати разликата во пари пред уписот на основањето на друштвото во трговскиот регистар.

Опис на постапка

 • Пријавата за упис на основањето на друштвото ја поднесува управителот, односно управителот овластен од другите управители ако друштвото има повеќе управители. Уписот во трговскиот регистар се врши во писмена форма или во електронска форма.
 • Управителот, односно управителот овластен од другите управители е должен во рок од 15 од денот на стекнувањето на условите за поднесување пријава за упис во трговскиот регистар да поднесе пријава за упис.
 • Во пријавата за упис се наведуваат:
  • фирмата и седиштето на друштвото;
  • предметот на работењето на друштвото;
  • името и презимето, ЕМБГ, бројот на пасошот, односно бројот на личната карта ако содружникот е странско физичко лице или на друга исправа за утврдување на идентитетот-важечка во неговата земја и неговото државјанство, како и местото на живеење, односно фирмата, седиштето, МБС, ако содружникот е правно лице;
  • износот на основната главнина;
  • денот на склучувањето на договорот за друштвото, односно денот на потпишувањето на изјавата за основање на друштвото;
  • времетраењето на друштвото ако тоа е определено со договорот за друштвото или со изјавата за основање на друштвото;
  • името и презимето на управителот, на членовите на надзорниот одбор, односно на контролорот, ако друштвото има орган за надзор, ЕМБГ, занимањето, бројот на пасошот, односно бројот на личната карта за странско физичко лице или на друга исправа за утврдување на идентитетот-важечка во неговата земја и неговото државјанство, како и местото на живеење;
  • овластувањето за застапување на друштвото и
  • интернет страница ако друштвото има ваква страница.

Преку системот за електронска регистрација во Трговскиот регистар и регистарот на други правни лица можете да ги направите сите уписи на основање, промена и бришење на субјекти на упис. Целата постапка можете да ја остварите преку интернет (online), без потреба од доаѓање во канцелариите на Централнот регистар. Системот Ви е достапен 24 часа секој ден. Разгледувањето на пријавите се врши од понеделник до петок, од 8:30 – 16:30 часот. Секоја промена на податоците , како и пристапувањето на содружник во друштвото, односно истапувањето на содружник од друштвото, се запишуваат во трговскиот регистар.
Вкупните трошоци за целокупниот процес на регистрација се одредени со Тарифата на Централен Регистар на Македонија.

Постапка за упис на Јавно Трговско Друштво2019-03-27T09:05:11+01:00

Јавно трговско друштво (ЈТД) е трговско друштво во кое се здружуваат две или повеќе физички и правни лица, кои на доверителите за обврските на друштвото им одговараат неограничено и солидарно со сиот свој имот.
• Јавно друштво се основа со договор за друштвото склучен меѓу основачите.
Влоговите на содружниците во јавното друштво можат да бидат различни.
• Содружникот може во јавното друштво да вложи пари, ствари, права, труд и услуги.
• Вредноста на непаричниот влог, содружниците спогодбено ја утврдуваат во пари.

Основањето на ЈТД се запишува во трговскиот регистар.

Опис на постапка

 • Пријавата за упис на основањето на јавното друштво ја поднесуваат сите содружници на јавното друштво овластени за застапување.
 • Овластеното лице е должно во рок од 15 дена од денот на стекнувањето на условите за поднесување пријава за упис во трговскиот регистар да поднесе пријава за упис.
 • Во трговскиот регистар се запишуваат:
  • фирмата и седиштето на јавното друштво;
  • името и презимето, ЕМБГ, занимањето, бројот на пасошот, односно бројот на личната карта (ако содружникот е странско физичко лице) или на друга исправа за утврдување на идентитетот-важечка во неговата земја и неговото државјанство како и местото на живеење, односно фирмата, седиштето, ЕМБС, ако содружникот е правно лице;
  • предметот на работењето на јавното друштво;
  • видот и износот на влогот на секој содружник и
  • начинот на застапувањето на јавното друштво.
 • Кон пријавата се приложува целосната документација за остварување на постапката.
 • 5. Содружниците, односно лицата кои според договорот за друштвото, се овластени за застапување приложуваат потписи заверени кај нотар. Странските лица можат да приложат потпис заверен кај надлежниот орган во земјата чиишто државјани се. Потписот не се заверува кај нотар ако се поднесува во електронска форма согласно со Законот за податоците во електронски облик и електронски потпис.
 • Секоја промена на податоците , како и пристапувањето на содружник во јавното друштво, односно истапувањето на содружник од јавното друштво се запишуваат во трговскиот регистар со одлука за измена на договорот за друштвото.

Обрасците за упис во треговскиот регистар, заинтересираните можат без надомест да подигнат од сите Регионални и Регистрациони канцеларии на Централниот регистар или да ги преземете по електронски пат .
Вкупните трошоци за целокупниот процес на регистрација се одредени соТарифата на ЦРМ.

Преку системот за електронска регистрација во Трговскиот регистар и регистарот на други правни лица можете да ги направите сите уписи на основање, промена и бришење на субјекти на упис. Целата постапка можете да ја направите преку интернет (online), без потреба од доаѓање во канцелариите на Централнот регистар. Поднесувањето на пријавите за упис во регистарот преку интернет можете да ги направите 24 часа на ден. Секоја промена на податоците , како и пристапувањето на содружник во друштвото, односно истапувањето на содружник од друштвото, се запишуваат во трговскиот регистар.
Обрасците за упис во трговскиот регистар, заинтересираните можат без надомест да подигнат од сите Регионални и Регистрациони канцеларии на Централниот регистар или да ги преземете по електронски пат .
Упис на престанувањето на ЈТД во трговскиот регистар
1. Престанувањето на јавното друштво, сите содружници го пријавуваат за упис во трговскиот регистар, освен ако јавното друштво престане со стечај, односно врз основа на друга правосилна одлука на судот.
2. Ако јавното друштво престанува со одлука на судот, судот што ја донел одлуката по службена должност, ја доставува и до трговскиот регистар.

Постапка за упис на Командитно Друштво и Командитно Друштво со Акции2019-03-27T09:05:41+01:00

Командитно друштво (КД) е трговско друштво во коешто се здружуваат две или повеќе физички и правни лица од кои најмалку еден содружник одговара за обврските на друштвото лично со сиот свој имот, односно неограничено и солидарно ако се најмалку два содружника (во натамошниот текст: комплементар), а најмалку еден содружник одговара за обврските на друштвото само до износот на запишаниот влог во друштвото (во натамошниот текст: командитор). Влогот на командиторот не може да биде во труд и услуги.
• Комплементарите учествуваат најмалку со една петтина во вкупниот износ на влоговите.

Командитното друштво со акции пак, е друштво во коешто основната главнина е поделена на акции, а еден или повеќе содружници одговараат неограничено и солидарно за обврските на трговското друштво со целиот свој имот. Во овој случај бројот на командиторите не може да биде помал од три и фирмата мора да го носи називот „командитно друштво со акции“, односно КДА. Правните односи на комплементарите меѓу себе и спрема командиторите, спрема трети лица, како и во поглед на правото на комплементарите на управување и застапување на командитното друштво со акции се уредуваат соодветно со одредбите за командитно друштво, определени со Законот за трговски друштва. Договорот за командитно друштво со акции го склучуваат сите основачи со заверка на потписите на договорот кај нотар. Комплементарите мораат да учествуваат во склучувањето на договорот за друштвото. Во склучувањето учествуваат и лицата кои ги преземаат акциите за извршените вложувања во својство на акционери. Вложувањата на непаричен влог на комплементарите во договорот за друштвото се определени според видот и височина, при што влоговите на комплементарите заедно не можат да бидат помали од 10% од основната главница.

Основањето на друштвото се запишува во трговскиот регистар.

Постапка за упис на командитно друштво во трговскиот регистар

 • Пријавата за упис на основањето на командитното друштво во трговскиот регистар ја поднесуваат комплементарите. Уписот во трговскиот регистар се врши во писмена форма или во електронска форма .
 • Овластеното лице е должно во рок од 15 дена од денот на стекнувањето на условите за поднесување пријава за упис во трговскиот регистар, да поднесе пријава за упис.
 • Во трговскиот регистар се запишуваат:
  • името и презимето, ЕМБГ, занимањето, бројот на пасошот, односно бројот на личната карта ако содружникот е странско физичко лице или на друга исправа за утврдување на идентитетот важечка во неговата земја и неговото државјанство како и местото на живеење, односно фирмата, седиштето, МБС, ако содружникот е правно лице;
  • фирмата и седиштето на командитното друштво;
  • предметот на работењето на командитното друштво и
  • застапувањето на командитното друштво.
 • Кон пријавата се приложува целосната документација за остварување на постапката.
 • Секоја промена на податоци, како и пристапувањето на содружник во командитното друштво, односно истапувањето на содружник од командитното друштво се запишува во трговскиот регистар.
 • Објавувањето на уписот на основањето на командитното друштво во трговскиот регистар, освен пропишаните податоци, може да го опфати само назначувањето на бројот на командиторите и на вкупниот износ на нивните влогови. Името и презимето, односно фирмата на командиторот не може да се објави без негова согласност. Ова се применува и кога командиторот пристапува кон постоечко командитно друштво, односно истапува од командитното друштво, како и кога се менува видот на влогот или износот до кој командиторот одговара.

Обрасците за упис во треговскиот регистар, заинтересираните можат без надомест да подигнат од сите Регионални и Регистрациони канцеларии на Централниот регистар или да ги преземете по електронски пат.
Вкупните трошоци за целокупниот процес на регистрација се одредени соТарифата на ЦРМ.
Ако поради истапување на сите командитори во командитното друштво останат најмалку два комплементари, командитното друштво може да продолжи да работи како јавно друштво.
• Промената се пријавува за упис во трговскиот регистар, во рок од 30 дена од денот на истапувањето на последниот командитор. Кон пријавата за упис се приложува договорот за јавното друштво.
Преку системот за електронска регистрација во Трговскиот регистар и регистарот на други правни лица можете да ги направите сите уписи на основање, промена и бришење на субјекти на упис. Целата постапка можете да ја направите преку интернет (online), без потреба од доаѓање во канцелариите на Централнот регистар. Поднесувањето на пријавите за упис во регистарот преку интернет можете да ги направите 24 часа на ден. Секоја промена на податоците, како и пристапувањето на содружник во друштвото, односно истапувањето на содружник од друштвото, се запишуваат во трговскиот регистар.
Обрасците за упис во трговскиот регистар, заинтересираните можат без надомест да подигнат од сите Регионални и Регистрациони канцеларии на Централниот регистар или да ги преземете по електронски пат.

Процедури и услови за регистрирање2019-03-30T11:17:46+01:00

Постапка за упис на ДОО/ДООЕЛ во трговски регистар

Основната главнина на друштвото се состои од збирот на влоговите на содружниците.

 • Основната главнина не може да биде помала од 5.000 ЕВРА во денарска противвредност, според средниот курс на таа валута којшто е објавен од Народната банка на Република Македонија на денот на уплатата, освен ако основачите не се договориле тоа да биде денот на потпишувањето на договорот за друштвото, односно на изјавата за основање на друштвото.
 • Износот на основната главнина мора да биде изразен со цел број којшто е делив со бројот 100. Основањето на друштвото се запишува во трговскиот регистар. Влогот на содружникот може да биде паричен и непаричен.
 • Пред поднесувањето на пријавата за упис на основањето на друштвото во трговскиот регистар, содружникот мора да уплати најмалку една третина од запишаниот паричен влог. Пред поднесувањето пријава за упис, износот на уплатите во пари не може да биде помал од 2.500 ЕВРА во денарска противвредност.
 • Непаричните влогови во целост се внесуваат пред поднесувањето на пријавата за упис на основањето на друштвото. Ако вредноста на внесениот непаричен влог во времето на поднесувањето на пријавата за упис на основањето на друштвото не го достигне износот на преземениот влог, содружникот мора да ја доплати разликата во пари пред уписот на основањето на друштвото во трговскиот регистар.

Опис на постапка

 1. Пријавата за упис на основањето на друштвото ја поднесува управителот, односно управителот овластен од другите управители ако друштвото има повеќе управители. Уписот во трговскиот регистар се врши во писмена форма или во електронска форма.
 2. Управителот, односно управителот овластен од другите управители е должен во рок од 15 од денот на стекнувањето на условите за поднесување пријава за упис во трговскиот регистар да поднесе пријава за упис.
 3. Во пријавата за упис се наведуваат:
  • Фирмата и седиштето на друштвото;
  • Предметот на работењето на друштвото;
  • Името и презимето, ЕМБГ, бројот на пасошот, односно бројот на личната карта ако содружникот е странско физичко лице или на друга исправа за утврдување на идентитетот-важечка во неговата земја и неговото државјанство, како и местото на живеење, односно фирмата, седиштето, МБС, ако содружникот е правно лице;
  • Износот на основната главнина;
  • Денот на склучувањето на договорот за друштвото, односно денот на потпишувањето на изјавата за основање на друштвото;
  • Времетраењето на друштвото ако тоа е определено со договорот за друштвото или со изјавата за основање на друштвото;
  • Името и презимето на управителот, на членовите на надзорниот одбор, односно на контролорот, ако друштвото има орган за надзор, ЕМБГ, занимањето, бројот на пасошот, односно бројот на личната карта за странско физичко лице или на друга исправа за утврдување на идентитетот-важечка во неговата земја и неговото државјанство, како и местото на живеење;
  • Oвластувањето за застапување на друштвото и
  • Интернет страница ако друштвото има ваква страница.

Преку системот за електронска регистрација во Трговскиот регистар и регистарот на други правни лица можете да ги направите сите уписи на основање, промена и бришење на субјекти на упис. Целата постапка можете да ја остварите преку интернет (online), без потреба од доаѓање во канцелариите на Централнот регистар. Системот Ви е достапен 24 часа секој ден. Разгледувањето на пријавите се врши од понеделник до петок, од 8:30 – 16:30 часот. Секоја промена на податоците , како и пристапувањето на содружник во друштвото, односно истапувањето на содружник од друштвото, се запишуваат во трговскиот регистар.Вкупните трошоци за целокупниот процес на регистрација се одредени со Тарифата на Централен Регистар на Македонија.

Споделете на социјалните мрежи:

Go to Top