Јавни институции и финансиски субјекти

29 03, 2019

Катастар на недвижности

2019-03-29T22:34:22+01:0029 март, 2019||

Право на сопственост, подоблици на правото на сопственост (сосопственост и заедничка сопственост), други стварни права (право на службеност, право на залог - хипотека, право на реален товар и право на [...]

29 03, 2019

Централен регистар на Република Македонија

2019-03-29T22:33:59+01:0029 март, 2019||

Централен Регистар на Република Македонија е централна информативна база на правни и друг вид релевантни податоци. На веб страната www.crm.com.mk се прикачени и редовно ажурирани: - ТРГОВСКИ РЕГИСТАР И РЕГИСТАР НА ДРУГИ [...]

29 03, 2019

Управа за јавни приходи

2019-03-29T22:33:33+01:0029 март, 2019||

Управата за јавни приходи (www.ujp.gov.mk) оперативно ја спроведува даночната политика и врши наплата на даноци и други јавни давачки, им дава помош на даночните обврзници за исполнување на нивните даночни [...]

29 03, 2019

Нотари во Источниот плански регион

2019-03-29T22:33:09+01:0029 март, 2019||

Јавни овластувања врз основа на закон по барање на граѓаните, државните органи, правните лица и други заинтересирани институции се врши од страна на овластени Нотари (www.nkrm.org.mk)

29 03, 2019

Судски систем во Источен плански регион

2019-03-29T22:32:46+01:0029 март, 2019||

Во Источниот плански регион се лоцирани канцеларии и филијали на сите поважни јавни и финансиски инститтуции во Р. Македонија. Согласно Законот за работни односи (“Службен весник” на РМ, бр. 16/2010), [...]

Go to Top