Организација:
Агенција за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој

Тип на поддршка:
Услуги и поддршка обезбедени во рамки на ИПАРД програмата-Грант

Целна група:
Земјоделски стопанства, фирми регистрирани како трговски друштва, вклучително и трговец поединец како и земјоделски задруги

Стопански сектор:
Земјоделство и рурален развој

Контакт информации:
Тел: +389 2-3097-450 Тел: +389 2 3097 454 Е-mail: ipardpa.info@ipardpa.gov.mk

Web:
http://www.ipardpa.gov.mk

http://www.ipa.gov.mk

Организација:
Министерство за култура

Тип на поддршка:
Поддршка на креативната индустрија- Грант

Целна група:
Физички лица граѓани на РМ како и здруженија и други правни лица кои се регистрирани во Централен регистар

Стопански сектор:
Креативни индустрии

Контакт информации:Тел: +389 2- 3207-433/ Тел: +389 2-3320-744

Web:
http://www.kultura.com.mk

Организација:
Министерство за економија – Сектор за претприемништво и конкурентност на МСП – Одделение за претприемништво

Тип на поддршка:
Поддршка за конкурентност на индустријата- Субвенции

Целна група:Деловните субјекти за вршење на производствени дејности

Стопански сектор:
Производство и индустрија, Информатичка и комуникациска технологија

Контакт информации:Тел: +389 2 3093 508

Web:
http://www.economy.gov.mk

Организација:
Министерство за економија – Сектор за претприемништво и конкурентност на МСП – Одделение за претприемништво

Тип на поддршка:
Кофинансирање за организирање на специјализирани обуки – длабински и детални технолошки обуки во одделни сектори од преработувачката индустрија – автомобилска, текстилна, металопреработувачката и прехранбена индустрија

Целна група:
Претпријатија од индустриските сектори

Стопански сектор:
Производство и индустријаКонтакт информации:Тел: +389 2 3093 508

Web:
http://www.economy.gov.mk

Организација:
Министерство за економија – Сектор за претприемништво и конкурентност на МСП – Одделение за претприемништво

Тип на поддршка:
Поддршка на занаетчиско производство и занаетчиски услуги – Субвенција

Целна група:
Формален субјект – правно лице

Стопански сектор:
Креативни индустрии и занаетчиска дејност

Контакт информации:Тел: +389 2 3093 508

Web:
http://www.economy.gov.mk

Организација:
Министерство за економија – Сектор за претприемништво и конкурентност на МСП – Одделение за претприемништво

Тип на поддршка:
Поддршка и развој на кластерското здружување

Целна група:
Регистрирани кластерски здруженија: стопански комори, организации на работодавачи, невладини организации и фондации организирани по принципот на кластеринг

Стопански сектор:
Сите сектори

Контакт информации:Тел: +389 2 3093 508

Web:
http://www.economy.gov.mk

Организација:
Министерство за економија – Сектор за претприемништво и конкурентност на МСП – Одделение за претприемништво

Тип на поддршка:
Финансиска поддршка за воведување, сертификација, одржување и модификација на ИСО, ХАЛАЛ и НАССР системи

Целна група:
Формален субјект – правно лице

Стопански сектор:
Производство и индустрија

Контакт информации:
Тел: +389 2 3093 508

Web:
http://www.economy.gov.mk

Организација:
Министерство за економија – Сектор за претприемништво и конкурентност на МСП – Одделение за претприемништво

Тип на поддршка:
Финансиска поддршка за женско претприемништво

Целна група:
Претпријатија во сопственост на жени и управувани од жени

Стопански сектор:
Производство и индустрија; Услуги

Контакт информации:
Тел: +389 2 3093 508

Web:
http://www.economy.gov.mk

Организација:
Агенција за поддршка на претприемништво (АППРСМ)

Тип на поддршка:
Програма за ваучерско советување

Целна група:
Мали и средни претпријатија и потенцијални претприемачи кои имаат намера да користат одредени советодавни услуги од страна на овластени советници.

Стопански сектор:
Сите сектори.

Контакт информации:
Тел: +389 2 3120132

Web:
http://www.apprm.gov.mk/category/voucher/59561/180

Организација:
Агенција за вработување на РСМ – Контакт центар на Агенцијата за вработување на РМ -Центри за вработување на АВРСМ

Тип на поддршка:
Кредитирање правни субјекти за отворање на нови работни места.

Целна група:
Проширување и развивање на мали бизниси во првите три години од своето постоење регистрирани како трговски друштва како и невработени лица

Стопански сектор:
Сите сектори.

Контакт информации:
Тел: +389 2-3138-434

Web:
http://www.avrm.gov.mk

Организација:
Агенција за вработување на РСМ – Контакт центар на Агенцијата за вработување на РМ -Центри за вработување на АВРСМ

Тип на поддршка:
Субвенционирање на вработувањето.

Целна група:
Бизниси и невработени лица.

Стопански сектор:
Сите сектори.

Контакт информации:
Тел: +389 2-3138-434

Web:
http://www.avrm.gov.mk

Организација:
Влада на Република С. Македонија – Канцеларија на Претседателот на Влада на Република Северна Македонија

Тип на поддршка:
Ангажирање на странски експерти за подобрување на организациските, производствените, аналитичките и маркетиншките процеси на македонските компании.

Целна група:
Малите и средни компании заради зголемување на нивната конкурентност

Стопански сектор:
Сите сектори.

Контакт информации:
Тел: +389 2 3220061

Web:
http://www.vlada.mk/kancelarija
http://www.stranskieksperti.gov.mk

Организација:
Фонд за иновации и технолошки развој

Тип на поддршка:
Кофинансирање на проекти за иновации и технолошки развој

Целна група:
Постоечки и нови микро, мали и средни претпријатија, установи кои вршат научноистражувачка и/или високообразовна дејност, кластери, бизнис здруженија, стопански комори, start-up (новоосновани) и/или spin-off (произлезени од друго претпријатие) до максимум 6 години по основањето.

Стопански сектор:
Сите сектори

Контакт информации:
Тел: +389 2 3145 258

Е-mail:
info@fitr.mk

Web:
http://www.fitr.mk

Организација:
Македонска банка за поддршка на развојот

Тип на поддршка:
Кредити за поддршка на извозот

Целна група:
МСП Република Северна Македонија. Средствата се наменети да покријат трошоци за подготовка на производство кое планираат да го извезуваат во странство како и премостување на периодот додека чекаат странскиот купувач да им плати.

Стопански сектор:
Сите сектори.

Контакт информации:
Кредитирање централа: +389 2 3115 844

Е-mail: 
info@mbdp.com.mk

Web:
http://www.mbdp.com.mk

Организација:
Македонска банка за поддршка на развојот

Тип на поддршка:
Кредити за трајни обртни средства за мали и средни претпријатија.

Целна група:
МСП во првите три години од своето постоење регистрирани како трговски друштва со над 51% приватна сопственост.

Стопански сектор:
Сите сектори.

Контакт информации:
Кредитирање централа: +389 2 3115 844

Е-mail: 
info@mbdp.com.mk

Web:
http://www.mbdp.com.mk

Организација:
Македонска банка за поддршка на развојот

Тип на поддршка:
Кредити за инвестиции од Европска Инвестициска Банка за мали и средни претпријатија

Целна група:
МСП во првите три години од своето постоење регистрирани како трговски друштва со над 51% приватна сопственост.

Стопански сектор:
Сите сектори

Контакт информации:
Кредитирање централа: +389 2 3115 844

Е-mail: 
info@mbdp.com.mk

Web:
http://www.mbdp.com.mk

Организација:
Македонска банка за поддршка на развојот

Тип на поддршка:
Кредити за инвестиции за мали и средни претпријатија

Целна група:
За МСП во првите три години од своето постоење регистрирани како трговски друштва со над 51% приватна сопственост кои работат две години.

Стопански сектор:
Сите сектори

Контакт информации:
Кредитирање централа: +389 2 3115 844

Е-mail:
info@mbdp.com.mk

Web:
http://www.mbdp.com.mk

Организација:
Македонска банка за поддршка на развојот

Тип на поддршка:
Микро кредити за микро и мали претпријатија

Целна група:
Микро и мали фирми регистрирани како трговски друштва со над 51% приватна сопственост, индивидуални претприемачи, занаетчиски дуќани, приватни трговци, тезги на пазар и други мали стопанственици.

Стопански сектор:
Сите сектори.

Контакт информации:
Кредитирање централа:
+389 2 3115 844

Е-mail:
info@mbdp.com.mk

Web:
http://www.mbdp.com.mk

Организација:
Македонска банка за поддршка на развојот

Тип на поддршка:
Кредити за енергетика за мали и средни претпријатија

Целна група:
За МСП во првите три години од своето постоење регистрирани како трговски друштва со над 51% приватна сопственост.

Стопански сектор:
Сите сектори.

Контакт информации:
Кредитирање централа:
+389 2 3115 844

Е-mail:
info@mbdp.com.mk

Web:
http://www.mbdp.com.mk

Организација:
Македонска банка за поддршка на развојот

Тип на поддршка:
Кредити за производство, преработка и извоз на земјоделски производи за микро, мали и средни претпријатија.

Целна група:
За микро, мали и средни претпријатија во првите три години од своето постоење регистрирани како трговски друштва со над 51% приватна сопственост.

Стопански сектор:
Сите сектори.

Контакт информации:
Кредитирање централа:
+389 2 3115 844

Е-mail:
info@mbdp.com.mk

Web:
http://www.mbdp.com.mk

Организација:
Македонска банка за поддршка на развојот

Тип на поддршка:
Поволни кредитни линии, осигурување на побарувања и Факторинг.

Целна група:
Субјекти со седиште во Република Северна Македонија за реализација на нивни проекти кои не се во спротивност со еколошките норми и кои не вклучуваат трговија или производство на оружје, игри на среќа, дрога, клонирање.

Стопански сектор:
Сите сектори.

Контакт информации:
Кредитирање централа:
+389 2 3115 844

Е-mail: 
info@mbdp.com.mk

Web:
http://www.mbdp.com.mk

Организација:
Сојуз на стопански комори на Р.С.Македонија (ССКМ)

Тип на поддршка:
Информации, обука и бизнис поддршка, како и застапување на интересите на компаниите и бизнис секторот во Република Северна Македонија.

Обезбедување деловни контакти на глобалниот пазар, истражувања и анализи во областа на економскиот развој, развој на иновации и развој на претприемништвото.

Целна група:
Сите компании членoви на Сојузот, кои имаат одредени погодности при користењето на услугите.

Стопански сектор:
Сите сектори.

Контакт информации:
Контакт лице:
Марија Мустриќ Контакт тел:
+ 389 (0)2 3091 440

Е-mail:
info@chamber.mk

Web:
http://www.chamber.mk

Организација:
Центар за развој на претприемачи и менаџери – ЦЕЕД Р.С. Македонија

Тип на поддршка:
Бизнис обука, едукација и вмрежување.

Целна група:
Претприемачите, сопствениците и менаџерите чија цел е постојан раст и развој на нивните компании, како и нивен личен и професионален развој.

Стопански сектор:
Сите сектори.

Контакт информации:
Контакт тел:
+ 389 2 3079 611

Контакт тел:
+ 389 2 3079 191

Контакт тел:
+ 389 2 3061 333

Е-mail:
ceed@ceed-macedonia.org

Web:
http://www.ceed-macedonia.org

Организација:
ЦЕЕД, Младиинфо и Summer Work and Travel Alumni (со поддршка на УСАИД и СЕКО преку

Проектот за микро и мали претпријатија

Тип на поддршка:
Бизнис ХАБ – едукативна и финансиска поддршка на стартап компании и идеи

Целна група:
Лица со различен правен статус, вклучувајќи ги и невработените лица, сопственици и менаџери на МСП.

Стопански сектор:
Сите сектори.

Контакт информации:
Контакт тел:
+ 389 02 322 5022

Моб:
+389 78 459 067 

Моб:
+389 78 409 050

Е-mail:
hubskopje@gmail.com

Организација:
Обуките се обезбедени од страна на образовната програма Македонија 2025

Тип на поддршка:
Образовни програми во соработка со реномирани универзитети во САД и Канада.

Целна група:
Претпријатија кои се штотуку основани односно стартапи, така и за веќе етаблирани претпријатија кои сакаат да ги прошируваат своите менаџерски вештини и искуство.

Стопански сектор:
Сите сектори.

Контакт информации:
Контакт тел:
+389 2 3161 015

Контакт тел:
+3892 3218631

Е-mail:
office@macedonia2025.com

Web:
http://www.macedonia2025.com

Организација:
БСЦ Стартап центар

Тип на поддршка:
Обуки, менторство и обезбедување на финансиска поддршка за млади претприемачи.

Истражувања, анализи и студии во областа на економскиот развој, иновации, претприемништво, образование и др.

Целна група:
Студенти, потенцијални млади претприемачи, стартапи, МСП како и едукатори за претприемништво и иновации како наставници од основни и средни школи.

Стопански сектор:
Сите сектори.

Контакт информации:
Контакт лице:
Проф. Д-р Радмил Поленаковиќ,

Контакт тел:
+ 389 (0)2 3099 482

Е-mail:
ukim-bsc@mf.edu.mk 

Е-mail:
radmil.polenakovik@mf.edu.mk

Web:
http://bsc.ukim.edu.mk

Организација:
Фондација Претприемачки сервис за млади (ПСМ Фондација)

Тип на поддршка:
Бизнис инкубација, поддршка и развој на почетни бизниси во областа на информатички и комуникациски технологии.

Целна група:
Почетни бизниси и МСП (во областа на информатички и комуникациски технологии) во првите две години од постоење и развој.

Стопански сектор:
Информатички и комуникациски технологии.

Контакт информации:
Контакт лице:
Софија Цали Кузманова – Проектен координатор

Контакт тел:
+389 2 3103 660

Е-mail:
contact@yes.org.mk 

Е-mail:
sofija.cali@yes.org.mk

Web:
http://www.yes.org.mk

Организација:
Асоцијација на менаџмент консултанти МКА-2000

Тип на поддршка:
Посредување при избор на консултанти за бизнис советување во разни индустрии.

Целна група:
• Консултант услугата е намената за претприемачи, почетни или постојни фирми, јавни институции, невладини организации, проекти кои бараат експерти и консултант
• CMC сертификацијата е наменета за искусни консултанти кои сакаат своето знаење и искуство да го верификуваат со меѓународно признаен сертификат
• Каталогот на консултанти обезбедува видливост на консултантите кои се претставени на интернет страната на МКА-2000 која ја посетуваат баратели на консалтинг услуги
• Календар на настани е наменет за промоција на услугите и настаните на членовите на МКА-2000 и за корисниците на услугите кои можат брзо и лесно да добијат информација за понудените услуги, настани, обуки и сл.

Стопански сектор:
Сите сектори.

Контакт информации:
Тел:
+389 2 3216 903

Контакт телефон:
+389 70 233 867

Е-mail:
mca2000info@gmail.com

Web:
http://www.mca-2000.org.mk

Организација:
Македонска мрежа на ментори

Тип на поддршка:
Менторство, советодавна поддршка и консултантска помош за поединци и претприемачи.

Целна група:
Менторство и советување при развој на бизниси на сите нивоа од нивното делување, со нови претпријатија (старт-ап) и веќе етаблирани претпријатија, поддршка на компании кои веќе долги години се во бизнисот, но имаат потреба за проширување на пазарите надвор од границите на нашата држава.

Стопански сектор:
Сите сектори.

Контакт информации:
Контакт лице:
Славица Николовска

Тел:
+389 2 6091 408

Контакт Моб:
+389 077-729-613

Е-mail:
info@mentoring-macedonia.org 

Е-mail:
n_slavica@hotmail.com

Web:
http://www.mentoring-macedonia.org

Организација:
Здружение на бизнис жени

Тип на поддршка:
Бизнис обуки, едукација, промоција и вмрежување

Целна група:
За жени претприемачи, како оние вклучени во бизнисот и оние кои сакат да се вклучат

Формални и неформални средби, размена на искуства и практики, вмрежување и вклучување во групи за самопомош, менторски програми, конференции, семинари и бизнис средби, дисперзирани бизнис клубови, организирани специфични обуки за развој на претприемништво личен раст и развој, како и одредени тренинг програми и други специјализирани услуги по мерка на членовите.

Стопански сектор:
Сите сектори.

Контакт информации:
Адреса:
Ул. Васил Ѓоргов бр.11, Капиштец – 1000 Скопје

Тел:
+ 389 2 3224 762

Е-mail:
contact@bcm.mk

Web:
http://www.bcm.mk

Организација:
Здружение на бизнис жени

Тип на поддршка:
Бизнис обуки, едукација, промоција и вмрежување

Целна група:
За жени претприемачи, како оние вклучени во бизнисот и оние кои сакат да се вклучат

Формални и неформални средби, размена на искуства и практики, вмрежување и вклучување во групи за самопомош, менторски програми, конференции, семинари и бизнис средби, дисперзирани бизнис клубови, организирани специфични обуки за развој на претприемништво личен раст и развој, како и одредени тренинг програми и други специјализирани услуги по мерка на членовите.

Стопански сектор:
Сите сектори.

Контакт информации:
Адреса:
Ул. Васил Ѓоргов бр.11, Капиштец – 1000 Скопје

Тел:
+ 389 2 3224 762

Е-mail:
contact@bcm.mk

Web:
http://www.bcm.mk

Организација:
ЦЕФЕ Македонија

Тип на поддршка:
Креирање, промоција и развој на претприемачки мајндсет.

Целна група:
Наменети за сите оние кои сакаат да започнат или да го подобрат веќе постоечкиот бизнис, оние кои сакаат да се здобијат со нови вештини и компетенции, без огледа на возраста.

Стопански сектор:
Сите сектори.

Контакт информации:
Адреса:
Ул. Никола Парапунов 33/57, 1000 Скопје

Моб:
+389 78 201 854

Е-mail:
info@cefe.mk 

Е-mail:
cefemacedonia@gmail.com

Web:
http://www.cefe.mk

Организација:
New Man’s Business Accelerator

Тип на поддршка:
Поддршка за стартап компании во различни области

Целна група:
Услугите на акцелераторот се наменети за стартап тимови и компании, како и мали и средни компании кои бараат начини за да ја зголемат својата успешност или да се прошират на други пазари.

Исто така нудиме услуги и за индивидуалци во облик на кариерен развој и советување, академии во области како програмирање, маркетинг, дизајн, менаџмент, финансии, можност за платена пракса и специјализација во САД.

Стопански сектор:
Сите сектори.

Контакт информации:
Адреса:
Ул. Орце Николов 182а,

Моб:
+389 70 365 436

Е-mail:
irena.chaushevska@newmansba.com 

Е-mail:
contact@newmansba.com

Web:
http://www.newmansba.com

Организација:
Сеавус Едукативен и развоен центар – програма Сеавус Инкубатор

Тип на поддршка:
Поддршка за основање и започнување на бизнис.

Целна група:
Услугите се првенствено наменети за студенти и млади професионалци од различна технолошка област како и за стартап компании од област на креативните индустрии и фриленс соработници.

Стопански сектор:
Услуги, креативна индустрија, информациска и комуникациска технологија.

Контакт информации:
Адреса:
Ул. 11 Октомври 33А – 1000 Скопје

Е-mail:
sedc@seavus.com

Web:
http://www.sedc.mkhttp://www.seavusincubator.com

Организација:
Асоцијација на менаџери на Македонија (АММ)

Тип на поддршка:
Поддршка за унапредување на менаџерските вештини и пракса преку обука, советување и менторство.

Целна група:
За менаџери на компаниите.

Стопански сектор:
Сите сектори.

Контакт информации:
Моб:
+389 75 313 406

Е-mail:
info@amm.com.mk

Web:
http://www.amm.com.mk