берово berovo
Звонко Пекевски
Градоначалник на Општина Берово

виница vinica
Миле Петков
Градоначалник на Општина Виница

делчево delcevo
Горан Трајковски
Градоначалник на Општина Делчево

Зрновци Zrnovci
Борчо Коцев
Градоначалник на Општина Зрновци

karbinci карбинци
Виктор Паунов
Градоначалник на Општина Карбинци

кочани kocani
Љупчо Папазов
Градоначалник на Општина Кочани

македонска каменица makedonska kamenica
Димчо Атанасовски
Градоначалник на Општина Македонска Каменица

pehcevo пехчево
Александар Китански
Градоначалник на Општина Пехчево

probistip пробиштип
Драган Анастасов
Градоначалник на Општина Пробиштип

cesinovo-oblesevo чешиново-облешево
Далибор Ангелов
Градоначалник на Општина Чешиново-Облешево

stip штип
Иван Јорданов
Градоначалник на Општина Штип

Советот за развој на Источниот плански регион ги врши следните функции:

  • ги организира и координира активностите за следење и оценување на спроведувањето на планските документи за регионален развој;
  • донесува Програма за развој на планскиот регион, по претходна согласност од Советот за рамномерен регионален развој;
  • донесува годишен акционен план за спроведување на Програмата за разој на планскиот регион;
  • утврдува годишна листа на предлог-проекти за равој на планскиот регион;
  • доставува предлози до Бирото за регионален развој за идентификување на подрачјата со специфични развојни потреби во рамки на планскиот регион, согласно со критериумите од членот 7 на овој закон;
  • обезбедува координација на активностите на единиците на локалната самоуправа, здруженијата на граѓани, државните агенции и институции во рамките на регионот кои дејствуваат во областа на регионалниот развој;
  • иницира разгледување на прашања поврзани со регионалниот развој за кои е неопходна координација меѓу единиците на локалната самоуправа и партнери од приватниот и граѓанскиот сектор;
  • jа промовира прекуграничната соработка со региони од други земји врз основа на заедничките интереси;
  • врши и други работи од областа на регионалниот развој утврдени со закон;
  • советот за развој на планскиот регион усвојува годишен извештај за спроведување на Програмата за развој на планскиот регион.