Правни работи

27 03, 2019

Земјоделие

2019-03-30T07:24:06+01:0027 март, 2019|Правни работи|

Источниот плански регион ги опфаќа териториите на рамнините во Кочанско и Штипско и околните општини, како и планинските реони на Малеш и Пијанец. Според податоците од Државен завод за [...]

27 03, 2019

Здравство

2019-03-30T07:22:28+01:0027 март, 2019|Правни работи|

Состојбата во поглед на покриеноста на населението со здравствено осигурување во Источниот плански регион е околу 99%. Достапноста на здравствените услуги од примарната и секундарната здравствена заштита е на [...]

27 03, 2019

Туризам и угостителство

2019-03-30T07:21:44+01:0027 март, 2019|Правни работи|

Источниот плански регион на ниво на држава претставува територијална целина која е во процес на туристички развој. Следната табела дава преглед на основните податоци за туризмот во Источниот [...]

27 03, 2019

Недвижности

2019-03-30T07:17:55+01:0027 март, 2019|Правни работи|

Право на сопственост, подоблици на правото на сопственост (сосопственост и заедничка сопственост), други стварни права (право на службеност, право на залог - хипотека, право на реален товар и право [...]

Go to Top