Процедури за регистрирање на различни видови компании во Македонија

30 03, 2019

Процедури и услови за регистрирање

2019-03-30T11:17:46+01:0030 март, 2019||

Постапка за упис на ДОО/ДООЕЛ во трговски регистар Основната главнина на друштвото се состои од збирот на влоговите на содружниците. Основната главнина не може да биде помала од 5.000 ЕВРА [...]

27 03, 2019

Постапка за упис на Командитно Друштво и Командитно Друштво со Акции

2019-03-27T09:05:41+01:0027 март, 2019||

Командитно друштво (КД) е трговско друштво во коешто се здружуваат две или повеќе физички и правни лица од кои најмалку еден содружник одговара за обврските на друштвото лично со сиот [...]

27 03, 2019

Постапка за упис на Јавно Трговско Друштво

2019-03-27T09:05:11+01:0027 март, 2019||

Јавно трговско друштво (ЈТД) е трговско друштво во кое се здружуваат две или повеќе физички и правни лица, кои на доверителите за обврските на друштвото им одговараат неограничено и солидарно [...]

27 03, 2019

Постапка за упис на Акционерско Друштво во трговскиот регистар

2019-03-27T09:04:37+01:0027 март, 2019||

Акционерското друштво - е трговско друштво во кое акционерите учествуваат со влогови во основната главнина, којашто е поделена на акции. Акционерите не одговараат за обврските на акционерското друштво. • Најмалиот [...]

27 03, 2019

Постапка за упис на ДОО/ДООЕЛ во трговски регистар

2019-03-27T09:04:08+01:0027 март, 2019||

Друштво со ограничена одговорност е трговско друштво во кое едно или повеќе физички и правни лица учествуваат со по еден влог во однапред договорената основна главнина на друштвото. Влоговите на [...]

Go to Top